resinsje fan "It eachwyt fan de simpele rider" yn Hjir 29 01 1999 troch Eric Hoekstra

resinsje fan "It eachwyt fan de simpele rider" troch Jelle van der Meulen(1999)

ynterview troch Marijke de Boer

resinsje fan "Heehoo heehoo; De leafde is as de mage fan in ko" troch Arjan Hut yn Moanne (16 12 2016)

ynterview troch Hedwig Terpstra yn Ensafh (23 12 2015)

resinsje fan in internet-publikaasje fan Tsjisse Hettema troch Arjan Hut in het Frysk Deiblêd d.d. 19 10 2017

tsjisse hettema
#