tsjisse hettema

dat de rein út see
lossjit
as in hazze
út syn leger

dat de minnares
mei de hannen yn ‘e bûse
de grins fan loft en wetter
ôfstrúnt

dat der in roppige toarst
yn har bewegen
sit

de rein smart har
yn mei it sâlte foarnimmen
goed te dwaan
dat wa’t har nimt